I. Organizator i czas trwania

1. Organizatorem konkursu "Piosenka pod choinkę", który odbywa się w ramach projektu Muzykalni Artist Startup jest właściciel projektu - ID Records z siedzibą przy ul. Promienistej 126/4, 60-538 Poznań , NIP 779 228 01 53.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w konkursie na każdym jego etapie - o fakcie tym poinformuje Uczestników na grupie facebookowej "Muzykalni Artist Startup". Organizator zaznacza jednak, że zmiany wprowadzane będą tylko w ważnych i uzasadnionych sytuacjach oraz będą miały na celu służyć dla dobra Uczestników.

3. Konkurs rozpoczyna się z dniem 22 listopada 2023 i trwa do 22 grudnia 2023 lub maksymalnie 24 godziny dłużej, jeśli zaistnieje taka konieczność ze względu na przebieg konkursu.II. Nagrody

1. Nagrodą I stopnia za zwycięstwo w konkursie jest zrealizowanie projektu wydawniczo-produkcyjnego z ID Records o wartości 8000 zł netto. Organizator gwarantuje podpisanie umowy o realizację projektu najpóźniej do końca lutego 2024 roku oraz wydanie singla wynikającego z tej umowy najpóźniej do końca czerwca 2024 roku.

2. Nagrodą II stopnia za zajęcie drugiego miejsca w konkursie jest zrealizowanie projektu wydawniczego PRO o wartości 2000 zł netto. W przypadku, gdy Laureat(-ka) nie dysponuje piosenką odpowiednią do wydania w ramach projektu, Organizator przyznaje rabat w wysokości 2000 zł na realizację projektu produkcyjnego, tj. oferuje darmową promocję singla powstałego w ramach projektu produkcyjnego.

3. Nagrodą III stopnia za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie jest zrealizowanie projektu wydawniczego PLUS o wartości 1000 zł netto lub projektu PRO z rabatem 1000 zł. W przypadku, gdy Laureat(-ka) nie dysponuje piosenką odpowiednią do wydania w ramach projektu, Organizator przyznaje rabat w wysokości 1000 zł na realizację projektu produkcyjnego, tj. oferuje zrabatowaną o 1000 zł promocję singla powstałego w ramach projektu produkcyjnego.

4. Nagrodą IV stopnia za zajęcie czwartego i piątego miejsca w konkursie jest rabat w wysokości 500 zł na realizację projektu PRO lub rabat w wysokości 500 zł na promocję singla powstałego w ramach projektu produkcyjnego.Nagrody tej nie można wykorzystać na rabat dla projektu PLUS.

5. Nagrodą V stopnia za zajęcie od szóstego do dziesiątego miejsca w konkursie jest rabat w wysokości 250 zł na realizację projektu PRO lub rabat w wysokości 250 zł na promocję singla powstałego w ramach projektu produkcyjnego.Nagrody tej nie można wykorzystać na rabat dla projektu PLUS.

6. Nagrodą VI stopnia w postaci wyróżnienia za zajęcie od jedenastego do pięćdziesiątego miejsca w konkursie jest możliwość bezkosztowego wydania pierwszej piosenki w ramach dystrybucji Muzykalni o wartości 100 zł.

7. Nagrody nie podlegają prawie wymiany na jakąkolwiek inną nagrodę, w szczególności na inną nagrodę rzeczową i/lub finansową.
8. Wszystkie nagrody muszą zostać zrealizowane (w postaci podpisania elektronicznie umów na realizację danego projektu / usługi) najpóźniej do końca lutego 2024 roku.III. Zgloszenie i Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnikiem w konkursie może być dowolna pełnoletnia osoba oraz niepełnoletnia osoba, która uzyska zgodę Opiekuna Prawnego na udział w konkursie pod warunkiem, że ma nie mniej niż 15 lat. W konkursie nie mogą brać jednak udziału Artyści, którzy wydali muzykę z ID Records w 2023 roku a także osoby z najbliższej rodziny Organizatora

2. Uczestnikiem w konkursie może być osoba, która wypełni w ciągu maksymalnie 7 dni od otrzymania Nominacji od Organizatora, formularz zgłoszeniowy widoczny pod adresem: http://zgloszenie.muzykalni.com oraz alternatywnie - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8eHcfeERXL-2957DcjgoSZAaW9kNVx_beZrK634KPQCUakw/viewform .

3. Uczestnik musi udostępnić audiowizualne nagranie o długości co najmniej 15 sekund prezentujące wykonanie wokalne dowolnego wybranego przez siebie utworu w postaci coveru lub własnej piosenki autorskiej. Nagraniem tym nie może być animacja bądź fragment teledysku - akceptowane są wyłącznie nagrania prezentujące śpiew "na żywo", bez żadnych elementów mających wpływ w szczególności na intonację, wtyczki dodające pogłos etc. mogą jednak być zaakceptowane. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek metod edycji w zakresie intonacji / pitchingu wokali w prezentowanych nagraniach pod groźbą eliminacji Uczestnika z Konkursu, jeśli zaistnieje podejrzenie tego rodzaju nadużycia.

4. Uczestnik musi udostępnić audiowizualne nagranie w formie a-capella (bez podkładu), z użyciem instrumentu bądź podkładu muzycznego - forma w tym zakresie jest dowolna.

5. Rekomenduje się udostępnienie nagrania prezentującego nie tylko artystyczne, ale także osobowościowe walory Uczestnika w celu poprawnej oceny potencjału marketingowego, a nie tylko artystycznego danego Uczestnika

6. Nagranie musi zostać udostępnione na 3 różne sposoby, z czego jeden jest wymagany

a) w postaci posta video lub rolki na grupie Muzykalni Artist Startup na Facebooku z #muzykalni - obowiązkowo oraz dodatkowo może być także umieszczone:

b) w postaci insta-story lub rolki na Instagramie z oznaczeniem @muzykalnicom oraz #muzykalni

c) w postaci posta na TikToku z oznaczeniem @muzykalnicom oraz #muzykalni

7. Po wysłaniu formularza zgloszeniowego, nagranie okreśłone w p. 3 Uczestnika w ciągu 24 godzin musi pojawić się na grupie Facebokowej - "Muzykalni Artist Startup". Jeśli tak się nie stanie, Uczestnik może zostać wyeliminowany z konkursu i nie będzie mógł otrzymać Nominacji.

8. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika w wyniku udostępnienia nagrania na Instagramie i/lub TIkToku, Uczestnik ten musi udostępnić nagranie na grupie Muzykalni Artist Startup na Facebooku, aby otrzymać Nominację.

9. Czas zgłoszenia działa na niekorzyść Uczestnika - rekomendowane jest zgłoszenie się do konkursu jak najszybciej, aby mieć jak najwięcej czasu na zdobycie głosów poprzez regularne zainteresowywanie swoją kandydaturą nowych fanów i obserwujących projektIV. Siła wyższa i opcja anulowania konkursu

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, wydłużenia, zawieszenia lub anulowania konkursu w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej np. poważnej choroby / niedyspozycji Organizatora lub członków jego rodziny, konfliktu zbrojnego, klęski żywiołowej, epidemii, problemów natury prawnej, problemów technicznych z działaniem serwisu Facebook lub jego funkcjonalności niezbędnych do przeprowadzenia założonych działań w konkursie (w szczególności głosowania) i innego typu zdarzeń, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo (jednak nie musi tego zrobić) anulowania nagrody I stopnia w konkursie, jeśli liczba Uczestników będzie mniejsza niż 250 (określana na podstawie osób, ktore wypełniły formularz Uczestnictwa w konkursie) oraz prawo anulowania nagród II i III stopnia, jeśli liczba Uczestników będzie mniejsza niż 150 a także anulowania konkursu, jeśli liczba Uczestników do 22 listopada 2023 będzie mniejsza niż 100, co uniemożliwi rozpoczęcie Głosowania. W takim wypadku Organizator przyzna wszystkim Nominowanym Nagrody w postaci wyróżnienia określonej w rozdziale II, punkcie 6.V. Przebieg konkursu

1. Miejscem głównym odbywania się konkursu oraz głosowania jest grupa na portalu Facebook - “Muzykalni Artist Startup” - https://facebook.com/groups/muzykalnicom , a także profil Muzykalni na Instagramie (@muzykalnicom) , gdzie odbywają się dodatkowe głosowania i czynności związane z konkursem. Organizator do przebiegu konkusu wykorzystać może także profil @muzykalnicom na TikToku , a także profile na mediach społecznościowych związanych z ID Records .

2. Ankieta głosowania w konkursie ma charakter jawny i odbywa się na portalu Facebook w grupie “Muzykalni Artist Startup”. Głosowanie rozpocznie się 1 grudnia 2023 o godzinie 20:00 a zakończy 22 grudnia 2023 o godzinie 20:00.

3. Konkurs rozpoczyna się 22 listopada 2023 w postaci ogłoszenia konkursu oraz jego Regulaminu wraz z zasadami i przebiegiem konkursu oraz formularza zgłoszeniowego. W tym samym dniu zaprezentowane zostanie pierwsze 10 osób Nominowanych do udziału w konkursie przez Organizatora. W kolejnych dniach, do 1 grudnia 2023 codziennie publikowana będzie grupa kolejnych co najmniej 10 osób nominowanych, aby łącznie powstała grupa 100 osób nominowanych w chwili rozpoczęcia głosowania.

4. W trakcie trwania konkursu przez cały okres jego trwania na portalu Instagram w ramach insta-stories mogą być prezentowane kandydatury Uczestników, które chcemy poddać Weryfikacji wśród fanów projektu. Kandydatury te podlegać będą jawnemu głosowaniu TAK/NIE przez maksymalnie 24 godziny. W trakcie głosowania uwzględniane będą wyłącznie głosy z kont, które obserwują profil @muzykalnicom na Instagramie aby mieć pewność, że głosy zostały oddane w sposób świadomy. Organizator może, lecz nie musi uwzględnić danej kandydatury w postaci przyznania Nominacji do głosowania, jednak w przypadku uzyskania większości ocen NIE w trakcie głosowania (po 24 godzinach głosowania) wyeliminuje takiego Uczestnika z konkursu decyzją głosujących. Procent głosów na TAK na Uczestnika ma natomiast charakter sondażowy dla Organizatora i może być brany pod uwagę na zasadzie doradztwa w zakresie przyznania lub nie Nominacji przez Organizatora.

5. Nominacje i eliminacje Uczestników:

a) Od 1 grudnia do 21 grudnia 2023 Organizator będzie Nominował do głosowania co najmniej 5 nowych Uczestników wybranych spośród tych, którzy w wyniku Selekcji na Instagramie uzyskają przewagę głosów na TAK lub z decyzji własnej Organizatora. Nowi Uczestnicy w dalszej kolejności zostaną niezwłocznie dodani do Ankiety w Facebookowej grupie - “Muzykalni Artist Startup”. Uczestnicy ci będą mieli od chwili Nominacji 24 godziny na uzyskanie pułapu głosów kwalifikujących na pozycję co najmniej 95. lub wyższą jeśli Organizator tak zdecyduje w trakcie Nominacji.

b) Od 1 grudnia do 21 grudnia 2023 Organizator będzie ogłaszał Zagrożonych do Eliminacji co najmniej 5 Uczestników, którzy w danym momencie będą zajmowąć w ankiecie głosowania w grupie na Facebooku - “Muzykalni Artist Startup” miejsca od 96 do 100 (chyba, że organizator w chwili ogłoszenia zagrożonych Eliminacją zdecyduje inaczej). Uczestnicy Ci będą mieli 24 godziny, aby “wygrać” z nowymi Nominowanymi i uzyskać miejsca powyżej 95. pozycji w Ankiecie (chyba, że Organizator zdecyduje o innym pułapie w trakcie Ogłaszania zagrożonych Eliminacją). Jeśli tak się nie stanie, Uczestnicy zagrożeni Eliminacją po 24 godzinach zostaną wyeliminowani z konkursu a na ich miejsce trafią nowi Nominowani.

c) Od 1 grudnia do 21 grudnia 2023 w wyjątkowych przypadkach, jeśli Nominowani i zagrożeni Eliminacją będą dysponować podobną ilością głosów nie gwarantujących awansu w konkursie do dalszych dni głosowania, Organizator może zdecydować o przeprowadzeniu jawnej Bitwy na Instagramie w insta-stories w postaci podobnej jak głosowanie w selekcji TAK/NIE, wskazując jednak w tym wypadku Imiona / Pseudonimy Uczestników biorących udział w Bitwie. Bitwa ta potrwa wówczas 24 godziny i będzie miała charakter Bitwy o miejsce w konkursie - zwycięzca Bitwy pozostanie a przegrany zostanie wyeliminowany z konkursu, tracąc tym samym swoją obecność w głosowaniu w grupie "Muzykalni Artist Startup" na Facebooku.

6. Głosowanie zakończy się 22 grudnia 2023 o godzinie 20:00 - pozycja w ankiecie w grupie na Facebooku - Muzykalni Artist Startup - stanowi wyjściową pozycję Uczestnika w Konkursie, chyba, że Organizator do 1 grudnia zdecyduje inaczej, w wyniku pozyskania dodatkowego Partnera konkursu. Ostateczny wynik Organizator przedstawi 22 grudina 2023

7. Wszyscy Uczestnicy, którzy na godzinę 20:00 dnia 22 grudnia 2023 roku w Ankiecie związanej z głosowaniem zajmą miejsca od 1 do 100 będą podlegać prawu udziału w ogłoszeniu ostatecznej klasyfikacji Organizatora na bazie wyjściowej klasyfikacji wynikającej z ankiety. Organizator zastrzega sobie prawo nie zmieniania kolejności w ogóle lub przyznania maksymalnie 5 dodatkowych wyróżnień dla uczestników z miejsc od 50 do 100. Organizator może podnieść klasyfikację końcową wybranego Uczestnika względem klasyfikacji wyjściowej o maksymalnie 20 miejsc w górę w przypadku miejsc od 1 do 50 oraz zakwalifikować dowolną osobę , która zajmie miejsca od 50 do 100 do otrzymania wyróżnienia tj. nagrodę VI stopnia

8. Uczestnicy Nominowani przez cały okres głosowania mają możliwość publikacji postów w grupie Muzykalni Artist Startup w celu dotarcia do nowej grupy odbiorców i zdobywania kolejnych głosów, aby móc piąć się na coraz wyższe pozycje głosowania.VI. Opcjonalny dodatkowy etap(y) konkursu

1. W przypadku dużego zainteresowania Konkursem, Organizator w trakcie trwania konkursu może prowadzić działania w kierunku pozyskania dodatkowego partnera / partnerów konkursu, co może mieć wpływ na jego rozszerzenie (w postaci np. dodatkowego, następującego PO głosowaniu na grupie Facebookowej etapu), zastrzega jednak sobie termin maksymalnie do 1 grudnia 2023, bezwzględnie przez rozpoczęciem głosowania na grupie Facebookowej i publikacji ankiety, na ogłoszenie tego typu dodatkowego etapu.

2. Wprowadzenie dodatkowego etapu ma na celu jedynie rozszerzenie zakresu nagród lub świadczeń promocyjnych względem Uczestników konkursu, jednak zostanie wprowadzony tylko w przypadku, gdy będzie miał on zdecydowane znaczenie dla Uczestników i rangi Konkursu. Organizator zastrzega, że może wprowadzić jedynie jeden dodatkowy etap na każdego nowo pozyskanego Partnera oraz, że konkurs zakończy się wówczas nie później niż 31 stycznia 2024 roku.VII. Postanowienia końcowe

1. Konkurs nie jest grą losową ani nie nosi znamion hazardu w myśl przepisów polskiego prawa

2. Konkurs ma formę rywalizacji między uzdolnionymi wokalnie wokalistami i artystami a Organizator ma prawo na każdym etapie zdecydować o prawie do Uczestnictwa przez każdego/każdą z nich. Organizator kierował się będzie wyłącznie własnymi kryteriami artystycznymi oraz marketingowymi w procesie Nominacji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wyeliminowania dowolnego Uczestnika konkursu w przypadku, gdy stwierdzi, że narusza on zasady fair play, uczciwości lub zachowuje się w sposób nieodpowiedni dla Organizatora lub względem dowolnego Uczestnika / Uczestników. Organizator zastrzega sobie także prawo wyeliminowania Uczestnika, który poda nieprawdziwe informacje w formularzu zgłoszeniowym, w szczególności w zakresie wiążących go umów z innym dystrybutorem / wydawcą.

4. Organizator oświadcza, że wymaga wypełnienia formularza Uczestnictwa w konkursie. Nie wypełnienie go i nie wysłanie do Organizatora w terminie 7 dni od otrzymania Nominacji będzie skutkowało usunięciem Uczestnika z konkursu ze względu na brak formalnej akceptacji Regulaminu Konkursu.

5. Producentem odpowiedzialnym za produkcję oraz nagranie singla w ramach nagrody I stopnia w konkursie jest Marcin Piotrkowski, ps. Steven lub - jeśli realizacja produkcji z przyczyn niezależnych od Organizatora przez Stevena nie będzie możliwa - inny producent z umiejętnościami produkcyjnymi na poziomie Stevena.

6. Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące przebiegu konkursu należy zgłaszać mailem na adres [email protected] .

:: / ::
::
/ ::

Kolejka odtwarzania